e3b6cf_863a51b8ea0c3fb9f1287b2d3d776241

St. Luigi Scrosoppi Sorgsentrum

Die spesiale band tussen ons kongregasie en die heilige Luigi Scrosoppi word op besondere wyse vergestalt deur die Sint Luigi Scrosoppi Sorgsentrum. Die wonderwerk wat in ons gemeenskap gebeur het en direk daartoe aanleiding gegee het dat die Oratoriaanse priester, Luigi Scrosoppi, op 10 Junie 2001 heiligverklaar is, het nie met die liggaamlike genesing van een jongman geëindig nie. Ons is vas oortuig dat enige goddelike ingryping wyer uitkring en ‘n hele gemeenskap tot voordeel strek. Sedert ons Oratorium die pastorale versorging van die parogie van St. Niklaas van Flüe (in Bridgton) en Koningin van Vrede (in Bhongolethu) in die middel negentigerjare oorgeneem het, is ons werksaam in die townships van Oudtshoorn. Daar het ons eerstehands kennis opgedoen van die daaglikse realiteit van die oorgrote meerderheid van Oudtshoorn se bevolking: die werkloosheid, armoede, drank- en dwelmmisbruik, gesinsgeweld, misdaad, en soveel ander sosiale euwels waaronder duisende mense gebuk gaan. Hierdie ellende het veral ‘n impak op die kwesbares in enige samelewing, die kinders en jeug en bejaardes.

As kongregasie put ons veral inspirasie uit die lewens van ons twee groot Oratoriaanse rolmodelle: Sint Filip Neri, die Apostel van Vreugde en Sint Luigi Scrosoppi, die Apostel van God se Voorsienigheid. Deel van die geestelike opleiding wat St Filip aan sy volgelinge gegee het was die heel praktiese versorging van die behoeftige bedlêendes in die destydse siekehuise van Rome. St Luigi en sy medewerksters (waaruit die Kongregasie van die Susters van Voorsienigheid sou groei) het armlastige jongmeisies ‘n dak oor hulle kop gegee en hulle met die nodige vaardighede voorberei op produktiewe onafhanklike volwasse lewens. Aan sy geestelike dogters het St Luigi gesê: “Versorg die jongmense wat die Here aan julle toevertrou het en beskou hulle as die appel van sy oog. Laat hulle wat as gevolg van hul omstandighede nie oor ‘n eie stem beskik nie en in onreg moet oorleef, weet dat hulle hier by ons ‘n plek het waar hulle gehoor, beskerm en gehelp sal word.”

Ons geweet dat die wonderwerk wat op voorspraak van St Luigi in Oudtshoorn gebeur het neerslag gaan vind in die een of ander vorm van liefdesdiens onder die armes en behoeftiges van die township. Graag wou ons ook die geestelike dogters van St Luigi hierby betrek. Gedurende en na afloop van die proses van sy heiligverklaring het ons goed bevriend geraak met hulle en in hul charisma dieselfde opgeruimde gees gevind wat so kenmerkend is van die seuns van St Filip. In Februarie 2005 kom die eerste vier Susters van Voorsienigheid in Oudtshoorn aan om ‘n nuwe gemeenskap te begin en in vennootskap met die Oratorium ‘n apostolaat in die township van Oudtshoorn van stapel te stuur. En so kom die St Luigi Scrosoppi Sorgsentrum in die jare 2006/2007 tot stand. Die verhuising van die Oratorium na Wolfweg in Bridgton kan as ‘n deurslaggewende oomblik in ons gemeenskap se geskiedenis gesien word. Die toekoms van ons Oratorium was nou onlosmaaklik verbind aan die St Luigi Scrosoppi Sorgsentrum as dié plek en wyse waarop ons God se liefde vir sy mense gaan uitleef deur die unieke apostolaat van vriendskap en persoonlike verhoudings wat so eie aan St Filip was.

Danksy die geldelike bydrae en steun van ons geliefde Susters van Sint Filip Neri in Vlaandere kon ons die grondslag lê van dit wat vandag die veeldoelige St Luigi Scrosoppi Sorgsentrum is. Van ‘n klein begin het dié projek gegroei tot waar ons nou elke weeksdag ‘n noodsaaklike diens aan groot getalle kinders en jongmense, asook volwasssenes, kan lewer. Die Sint Luigi Scrosoppi Sorgsentrum is intussen as ‘n Openbare Weldaadsorganisasie (PBO) en Organisasie sonder winsoogmerk (NPO) geregistreer en bied deur sy onderlinge komponente die volgende dienste aan:

HUIS BETANIË (word deur die Susters bestuur en bedryf):
‘n Kleuterskool vir kinders met spesiale behoeftes (wat deur die plaaslike kliniek verwys word). Hier word daar daagliks na kinders wat aan wanvoeding en ander probleme ly (Fetale Alkohol Sindroom) omgesien.

HUIS LUIGI (word deur die Oratoriane bestuur en bedryf):
Ons nasorgsentrum vir alle kinders tot en met die ouderdom van 14 jaar. Elke weeksdag kom die kinders ná skool en ontvang hulle ‘n voedsame maaltyd. Daarna word daar met behulp van ons voltydse personeel en vrywilligers allerhande aktiwiteite, speletjies en sport aangebied. Ons kinders word ook bygestaan met hul skoolwerk en opvoedkundige uitdagings.’n Biblioteek, films en allerhande speelgoed en sport toerusting is beskikbaar. Die bedoeling is om die kinders te help om hul skoolopleiding te voltooi (soveel kinders en jeugdiges voltooi nie hul skoolloopbane nie omdat hulle net nie die regte ondersteuning kry nie).

HUIS FILIP (word deur die Oratoriane bestuur en bedryf):
Ons nasorgsentrum vir alle jeugdiges. Hier word ook elke weeksdag ‘n voedsame maaltyd aan ons jongmense bedien. ‘n Volledig toegeruste rekenaarkamer, biblioteek en allerhande opvoedkundige bordspeletjies is beskibaar. Jongmense word bygestaan met hul skoolwerk. Daar is ook allerhande ontspanningsmiddele en sport toerusting beskikbaar, ‘n speletjieskamer, buitelug gym en braai area. Verder word daar musiekles gegee en opleiding in verskillende musiek instrumente. Daar is ook ‘n meganiese werkswinkel waar infromele opleiding gegee word in die herstel en regmaak van fietse, motors en motorfietse.

HUIS VAN BARMHARTIGHEID (word deur die Oratiane bestuur en bedryf):
Hierdie is ons jongste projek en dit staan maar nog in sy kinderskoene. Op Dinsdae en Donderdae is daar tans ‘n sopkombuis vir volwassenes. Die bedoeling met die projek is die uiteindelike daarstelling van ‘n dienssentrum en nagskuiling. Soveel werklose jongmense en volwassenes sit bedags en snags moedeloos op straat waar hulle maar al te dikwels ingetrek word in ‘n lewe van misdaad. Die uitsigloosheid van soveel van ons mense se daaglikse bestaan veroorsaak dat hulle sig van hul eie menswaardigheid en dié van ander mense verloor. Om ‘n plek te hê waar mense daagliks kan kom sit en miskien kaart of bordspeletjies speel, met toegang tot kursusse en ander opvoedkundige aktiwiteite en verseker wees van ‘n bord kos wat met waardigheid by ‘n tafel geëet kan word, vorm deel van ons droom vir die voorgenome Huis van Barmhartigheid.

ONS TUINE:
Daar is geen parke en min groenigheid of natuurskoon in ons township. Ons perseel was jarelank ‘n lewelose, gevaarlike, vuil informele stortingsterrein. Sedert ons aankoms hier is meer as 800 bome aangeplant en is ‘n groot tuin uitgelê. Dit wat voorheen as ‘n ekologiese rampgebied beskryf sou kon word, is nou ‘n lushof met wandelpaaie, twee damme en ‘n groot verskeidenheid plante, asook diere. Vir die kinders bly hierdie blotstelling aan die natuur in al sy Godgegewe prag ‘n daaglikse avontuur. Benewens die groente en vrugte wat ons tuine oplewer gee ons opleiding aan plaaslike mense en staan ons hulle by om hul eie groentetuintjies tuis te begin.